โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนมัธยมจันทร์ บ้านฝั่งแดง  ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042-058352
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนากร วงษ์ชาชม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายอธิวัฒน์ ศรีเครือ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 0981258022
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนลินี ผิวเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : ฐิตินันท์ สุขวัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนัญญา รินตาพาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 0935734562
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปลื้มใจ โพธิราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกิติมา สอนเสนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 0611482614
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรณ์ธิดา นิ่มจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 0821383037
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริญา ศรีวีระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 0986945285
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริรัตน์ ทองสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวัลลภา ชื่นสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจริญญา ซุ้มนาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกิลิตา จุลเทพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเจตนิพัตร์ ศรีสุโน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปรารถนา ราชวัตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงไอริน สุขรี่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิดาภา ไชโย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรัญญา อ้วนโสดา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิยดา แสงแก้ว
ตำแหน่ง : เลนานุการ
ระดับชั้น : ม.3