โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนมัธยมจันทร์ บ้านฝั่งแดง  ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042-058352
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระเทพวรมุนี
ตำแหน่ง : องค์อุปถัมภ์โรงเรียน
ตัวแทนจาก : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ จุลทอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล จุลทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี ตะนะคี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวิมล กูบกระโทก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ จุลทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางหนูกร จุลเทพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปัญญา วัฒนคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุหรือตัวแทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเหรียน ชิตภักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
เบอร์โทร :