โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนมัธยมจันทร์ บ้านฝั่งแดง  ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042-058352
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์สุภัค บุญเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น

นางสุพัตรา นามฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4