โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนมัธยมจันทร์ บ้านฝั่งแดง  ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042-058352
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายภูวนนท์ ถามูลแสน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

จีรวัฒน์ พลชา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์