โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนมัธยมจันทร์ บ้านฝั่งแดง  ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042-058352
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายนัฐพล สว่างวงษ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวอัจฉรา ชาวคนดง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายพิทยา แสนสุภา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายเทิดพงษ์ ธรรมนา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายสุรวุฒิ สุขบัติ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายธนวัฒน์ นานอก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวนัฐพร สุขศิริ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวชรินรัตน์ วุฒิสาร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวกรกนก ไชยพร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาววิจิตรพร หัตถมาศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาววิลัยพร ไชยมงคล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์