โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนมัธยมจันทร์ บ้านฝั่งแดง  ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042-058352
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายยอดยิ่ง ราชิวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสุชาดา ญาณจินดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวภัทรลดา สายชนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2