โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนมัธยมจันทร์ บ้านฝั่งแดง  ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042-058352
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญศิลป์ ส่งเสริม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ธันวาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี ตะนะคี
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :