โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนมัธยมจันทร์ บ้านฝั่งแดง  ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042-058352
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

 

         โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุณีอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ก้าวทันเทคโนโลยี  ดำรงชีวิตตามแนวทางวิถีพุทธ  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา/คติพจน์

                              วิชชา จรณสมฺปนฺโน  โสเสฏฺโฐ  เทวมนุเส

               ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติประเสริฐสุดในหมู่เทพและมนุษย์

 

           คำขวัญของโรงเรียน

 

               คุณธรรมนำความรู้ กินอยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่วิชาการ สานสัมพันธ์กับชุมชน

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้มสวย  ไหว้งาม  รักความสะอาด

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ความสะอาด