โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนมัธยมจันทร์ บ้านฝั่งแดง  ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042-058352
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)  ตั้งอยู่เลขที่  60  หมู่  8  ถนนมัธยมจันทร์ 

ตำบล ฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  กระทรวงศึกษาธิการ  โทร  042-058352  โทรสาร  042-058352 

E –mail  :   -  Website  :  banfangdaengschool.ac.th                                เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีเขตพื้นที่บริการ  4  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่ที่  2  หมู่ที่  8  หมู่ที่  9  บ้านฝั่งแดง  และหมู่ที่  3  บ้านสองคอน

           ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

               โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)   เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลฝั่งแดง วัดพุทธสีมา  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2483  ขุนพนมอำนวยสุข  นายอำเภอธาตุพนมเป็นผู้จัดตั้งขึ้น  โดยใช้เงินงบประมาณการประถมศึกษา  โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดพุทธสีมาเป็นสถานที่เล่าเรียน  ต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2502  จึงได้ย้ายออกมาอยู่โรงเรียนที่สร้างใหม่เป็นเอกเทศ ริมถนนหลวง  สายอำเภอนาแก  ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 15 ไร่  1  งาน  30  ตารางวา

               การจัดการเรียนการสอนครั้งแรกได้จัดเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นเตรียมประถม ชั้นประถมปีที่  1  และชั้นประถมปีที่  2  ปี  พ.ศ. 2485  โรงเรียนได้เปิดสอนถึงชั้นประถมปีที่ ในปี  พ.ศ.2513  ได้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ปี  พ.ศ. 2520  ได้ขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  และในปี  พ.ศ. 2535  โรงเรียนบ้านฝั่งแดงได้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสของตำบลฝั่งแดง และเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาจนถึงปัจจุบัน

               เมื่อปี  พ.ศ. 2554  ได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนบ้านฝั่งแดงเป็น โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)โดยมี พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประธานองค์อุปถัมภ์โรงเรียน จนถึงปัจจุบัน