โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนมัธยมจันทร์ บ้านฝั่งแดง  ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042-058352
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 62 กิจกรรมส่งลูกรักเข้าโรงเรียน
งานกิจการนักเรียน
13 พ.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒
10 พ.ค. 62 ประชุมการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาฯไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นพ.๑ ผอ.และครูสุชาดา ญาณจินดา
07 พ.ค. 62 ประชุมคณะทำงาน สพป.นพ.๑
ห้องประชุม คอมพิวเตอร์ รร.บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) หน่วยศึกษานิเทศ สพป.นพ.๑
07 พ.ค. 62 ถึง 10 พ.ค. 62 คณะครูเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
โรงแรมอิงธารรีสอร์ท นครนายก ครูปราณี ตะนะคี, ครูนิภา โพธิโคตร และครูสุพัตรา นามฤทธิ์
04 พ.ค. 62 ถึง 06 พ.ค. 62 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ศาลากลางจังหวัดนครพนม